Hromosvod rodinný dům

 Hromosvod rodinný dům - montovaná stavba.